Mathematics

Secondary & Higher Secondary Section

1. Prasanta Samanta M.Sc. (Math.), B.Ed.
2. Manilal Huzzat
B.Sc. (Hons.)
3 Dibyendu Majhi
B.Sc. (Hons.), B.Ed.
4. Kaushik Seal
M.Sc. (Math.)

Secondary  Section

5 Surajit Das B.Com. Dip in P.Ed.